Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Про порядок здійснення доступу до публічної інформації

  

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                  наказом керівника апарату

                                                                                                  Селидівського міського суду

                                                                                                  від "19" грудня 2012 року № 45

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про забезпечення доступу до публічної інформації

у Селидівському міському суді Донецької області

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 №  2939-VI (надалі – Закон) та визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Селидівського міського суду Донецької області ( далі – суд), та інформації, що становить суспільний інтерес.

 

1.2. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судом судочинства, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, що регулюються спеціальними законами.

 

1.3. Визначення понять:

   -  публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суду;

   -  запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні суду; 

 -  запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, крім суб’єктів владних повноважень, об’єднання громадян без статусу юридичної особи.

 

1.4. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність суду організовує керівник апарату суду, у його відсутності заступник керівника апарату, забезпечують надання публічної інформації відповідальні працівники суду, визначені даним Положенням, або резолюцією голови суду.

 

2. Порядок доступу до інформації

 

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність суду забезпечується:

   - оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;    

   -  розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті суду в мережі  Інтернет;

  -  розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;

  -  наданням інформації за запитами на інформацію.

 

 2.2. Інформація про діяльність суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

 

 2.3. Публічна інформація про діяльність суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та здійснення судочинства.

        У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в суді.

 

Публічна інформація може надаватись в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому.

 

В усній формі, в т.ч. в телефонному режимі надається інформація учасникам судового процесу щодо дати надходження судової справи до суду, номера судової справи, прізвища учасників процесу, дати та часу призначення судової справи до розгляду,  місця проведення судового засідання, дати розгляду судової справи, а також інформація про надходження апеляційних чи касаційних скарг  та їх розгляду. Зазначена інформація надається старшим секретарем, секретарями суду, помічниками суддів та секретарями судових засідань.

 

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

       Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

 

2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є керівник апарату суду та його заступник, старший секретар, секретарі суду, помічники суддів, секретарі судових засідань, консультант по веденню кадрового діловодства , судові розпорядники, завідувач архівом, та інші працівники апарату суду в межах своєї компетенції.

 

 2.6. Підготовку проектів відповідей на запити про надання публічної інформації про діяльність суду, а також надання інформації для розміщення на веб-сайті суду та інформаційному стенді забезпечують працівники апарату суду в межах своєї компетенції за такими напрямами діяльності:

     – щодо інформації довідкового характеру з автоматизованої системи документообігу суду -   старший секретар та секретарі суду;

     -  щодо документів, які  зберігаються в архіві  - завідувач архівом; 

     – про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ тощо (в письмовій формі за письмовими запитами) – помічники суддів, в провадженні яких перебуває справа;

     – про персональні дані та відомості про суддів з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації, про вакантні посади, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – консультант суду з кадрової роботи;

     – про статистичні дані щодо здійснення судочинства судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики  суду – заступник керівника апарату суду ;

     – про матеріально-технічне забезпечення суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво, обслуговування території  - керівник апарату суду;

     – про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних суду – головний спеціаліст з інформаційних технологій;

     – про доступ до судових засідань у суді – судові розпорядники;

     – про співпрацю зі ЗМІ, порядок реєстрації представників засобів масової інформації – заступник керівника апарату суду;

    - про наповнення інформацією веб-сайту Суду – керівник апарату суду та заступник керівника апарату суду.

 

 

2.7. У випадку якщо суд володіє інформацією про особу, відповідальна особа зобов'язана:

      - надавати таку інформацію безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених Законом;

     - використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений Законом;

     - вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

     - виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

      Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.

 

2.8. Письмова відповідь на запит про надання публічної інформації про діяльність суду надається за підписом голови суду або виконуючим обов’язки голови суду (далі – в.о. голови суду).

 

3. Надання публічної інформації про діяльність суду

 

3.1. Розміщення інформації про діяльність суду на веб-сайті суду в рамках веб-порталу «Судова влада України»  та на інформаційних стендах.

 

 3.2. Оприлюднення на офіційному веб-сайті суду інформації, підготовленої відповідальним працівником суду, здійснює  головний спеціаліст суду з інформаційних технологій. Контроль за своєчасним наповненням веб-сайту забезпечує керівник апарату суду та заступник керівника апарату суду. 

 

3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті суду, зокрема, підлягають

3.3.1. Інформація про діяльність суду:

      – місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

      – прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови суду та його заступника, керівника апарату суду та його заступника, а також  інших відповідальних працівників апарату суду за визначенням керівництва суду;

      – розклад роботи та графік прийому громадян;

      – вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

3.3.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку суду.

3.3.3.Іінформація про нормативно-правові засади діяльності суду.

3.3.4. Інформація, пов’язана з розглядом справ у суді.

3.3.5. Дані судової статистики.

3.3.6. Інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію.

3.3.7. Інші відомості про діяльність суду, які належать до публічної інформації.

 

3.4. Рішення суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України “Про доступ до судових рішень”.

 

3.5. На першому поверсі  приміщення суду на інформаційних стендах розміщується інформація:

   - про порядок роботи суду, включаючи порядок прийому громадян;

   - відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в суді;

   - банківські реквізити для сплати судового збору, штрафів за рішенням суду;

   - порядок оскарження судових рішень ;

  -  зразки позовних заяв та заяв до суду;

  -  умови і порядок отримання інформації про діяльність суду;

   - інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність суду.

 

3.6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, зразки яких розміщено на інформаційних стендах та веб-сайті суду в рамках веб-порталу «Судова влада України» (додатки 3,4 до Положення).

 

       У разі якщо з поважних причин (інвалідність, явні обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит самостійно, допомогу в оформленні запиту надає головний спеціаліст загального сектору, яка зазначає в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надає копію запиту особі, що його подала.

 

     Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 2 до Положення).

 

4.Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

 

 

4.1. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.  Відповідальною особою за прийом та опрацювання таких запитів є головний спеціаліст з інформаційних технологій.

 

 4.2. Письмовий запит подається в довільній формі із зазначенням передбачених Законом та цим Положенням відомостей (реквізитів).

 

 4.3. Запит на інформацію має містити:

     -  ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

    -  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

   -  підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

      Запити на інформацію, що надходять на адресу суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються  відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді з урахуванням вимог цього Положення.

 

4.4. Запити на інформацію реєструються в системі обліку, що має містити:

      - назву документа;

      -  дату створення документа;

      -  дату надходження документа;

      -  джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);

      - передбачену законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим         

         доступом;

      -  строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації    

         з обмеженим доступом;

      -  галузь;

      -  ключові слова;

      -  тип,   носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи тощо);

      -  вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи);

      - проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи

           тощо);

      -  форму та місце зберігання документа тощо.

      -  відомості щодо розгляду запиту.

 

       Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом.

 

4.6. Після реєстрації запит невідкладно передається на ознайомлення голові суду, його заступнику  і в той же день з відповідною резолюцією передається особі, відповідальній за його виконання.

 

4.7. Запити у вигляді електронного документу з відповідним електронним підписом запитувача, що надійшли на визначену електронну адресу суду, опрацьовуються головним спеціалістом з інформаційних технологій та передаються у роздрукованому виді для реєстрації у загальному порядку.

 

4.8. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації у вигляді електронного документа або в іншій формі.

      Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію зберігаються у номенклатурній справі відповідно до номенклатури справ суду.

      Електронний запит, що не містить електронного підпису та адреси запитувача вважаються анонімними і не підлягають розгляду.

 

5. Порядок надання інформації про діяльність суду

 

5.1. Відповідь на запит готується відповідальною особою, визначеною у резолюції голови суду або його заступника. 

 

5.2. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту судом.

     У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

 

5.3. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних відповідальна особа може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку обов’язково повідомляється запитувач в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

5.4. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

 

 

5.5. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

 

5.6. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

 

 

5.4. Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації в суді, особою відповідальною за ведення системи обліку.

 

5.5. Інформація на запит надається безкоштовно.

 

       У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”

 

     Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначається Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію, затвердженою наказом голови Селидівського міського суду Донецької області  від 15.06 2012 року № 21 (Додаток 5).

 

5.6. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

  -  якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції передбаченої законодавством, володіти інформацією щодо якої зроблено запит;

  -  інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

  -  не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

   - особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

 

5.7. Консультант суду забезпечує:

-          надання консультацій під час оформлення запиту, якщо особа складає його у суді;

-          оформлення запиту на інформацію, якщо особа з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) не може це зробити самостійно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Додаток 1

                                                                                    до Положення про забезпечення доступу  

                                                                                    до публічної інформації в Селидівському

                                                                                    міському судді Донецької області

                                                                                    затвердженого наказом керівника апарату 

                                                                                            від "19" грудня 2012 року № 45

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,

а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено чинним законодавством України;

 

– інформація, отримана або створена при опрацюванні матеріалів, пов’язаних зі співробітництвом суду із судовими органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні;

 

– інформація, отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

 

–       внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності суду, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

 

–       інформація, що міститься в матеріалах судових справ.

 

1.                Інформацією з обмеженим доступом суду є:

 

1)    конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

 

2)    таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

 

3)    службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».

 

 

                                                                                                                                        Додаток 2

                                                                                    до Положення про забезпечення доступу  

                                                                                    до публічної інформації в Селидівському

                                                                                    міському судді Донецької області

                                                                                    затвердженого наказом керівника апарату 

                                                                                              від "19" грудня 2012 року № 45

 

 

 

Форма електронного запиту на інформацію

                                         

Прізвище

 

 

Ім’я                      

 

 

По батькові                      

 

 

е-mail

 

 

номер телефону

 

 

Поштова адреса:

індекс

 

 

область

 

 

район

 

 

населений пункт

 

 

вулиця

 

 

будинок

 

 

квартира

 

Зміст запиту:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Додаток 3

                                                                                    до Положення про забезпечення доступу  

                                                                                    до публічної інформації в Селидівському

                                                                                    міському судді Донецької області

                                                                                    затвердженого наказом керівника апарату 

                                                                                              від "19" грудня 2012 року № 45

 

 

 

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)

                                                                             

                                                                                                            Селидівський міський суд

                                                                                                            Донецької області

                                                               

                                                                                             ____________________________

                                                                                           (П. І. Б., рік народження заявника)

 

                                                                                          Мешкаю:____________________

                                                                                                               (повна адреса)                     

 

                                                                                           Номер засобу зв'язку:                            

 

                                                                                               тел. _________; е-mail:__________

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

 

 Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені таку інформацію:

 

1. ___________________________________________________________

 

2. ___________________________________________________________

 

3. ___________________________________________________________

 

 

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

 

_______________________________________________________

 

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

                            (підпис)

 

 «____» __________ 20__ р.                _________                                      ________________

                 (дата)                                     (підпис)                                          (прізвище, ініціали)

 

                                                                                                                                       Додаток 4

                                                                                    до Положення про забезпечення доступу 

                                                                                    до публічної інформації в Селидівському

                                                                                    міському судді Донецької області

                                                                                    затвердженого наказом керівника апарату 

                                                                                               від "19" грудня 2012 року № 45

 

 

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

 

                                                                                                        Селидівський міський суд                                                    

                                                                                                           Донецької області                                                               

 

 

                                                                                                ____________________________

                                                                                                          (назва юридичної особи)

 

                                                                                                _____________________________

                                                                                                ( адреса місця розташування)

 

                                                                                         Номер засобу зв'язку:                            

 

                                                                                               тел. _________; е-mail:__________

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» просимо надати таку інформацію:

 

1. ___________________________________________________________

 

2. ___________________________________________________________

 

3. ___________________________________________________________

 

 

Вiдповідь на iнформацiйний запит просимо направити за адресою:

 

_______________________________________________________

 

Ознайомлені з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

                            (підпис)

 

«____» __________ 20__ р.             _________                                ________________

 (дата)                                   (підпис)                                    (прізвище, ініціали)

 

                                                                                                                                        Додаток 5

                                                                                    до Положення про забезпечення доступу  

                                                                                    до публічної інформації в Селидівському

                                                                                    міському судді Донецької області

                                                                                    затвердженого наказом керівника апарату 

                                                                                            від "19" грудня 2012 року № 45

 

 

 

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копії документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

Не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копії документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

Не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

Від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

 

Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

 

Одержувач наданих послуг:   Територіальне управління Державної судової

                                                    адміністрації України в Донецькій області

Реєстраційний рахунок:           №31256272211132 в ГУ ДКСУ в Донецькій області

МФО банку:                                  834016

ОКПО:                                           26288796

Платник:                                        ___________________________________________

                                                        ____________________________________________

 

 

 

                                                      РАХУНОК №________

                              від ___       ______________     20_____ року

 

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок

од.

Ціна

(без ПДВ),

 грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

Всього до сплати:_______________________________________________________

______________________________________________________________________

                                                               (сума прописом)

 

Начальник управління   ____________         Н.Я. Бадахов

                                              (підпис)

 

начальник відділу ПФД,

бухгалтерського обліку

та звітності ТУ ДСА України

в Донецький області                  _______________     І.А. Стешенко

(підпис)