Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Затверджено наказом голови Селидівського міського суду  Донецької області від

09 березня 2011 року

 

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників

Селидівського міського суду Донецької області 

 

І. Загальні положення

 

1.1. Відповідно до Конституції України, законодавства України про працю кожен має право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти.

 

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

 

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку розроблені на підставі Кодексу законів про працю України, в їх основу покладено положення Закону України "Про державну службу". Правила спрямовані на зміцнення трудової дисципліни, своєчасне і якісне виконання працівниками покладених на них обов'язків, раціональне використання робочого часу, зростання продуктивності та ефективності праці.

 

1.3. Оскільки Селидівський міський суд Донецької області є державним органом судової влади, до працівників апарату суду поряд із загальними вимогами пред'являються додаткові вимоги поведінки з урахуванням особливостей роботи в судових органах. Суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.

 

Державна служба України ґрунтується на принципах служіння Українському народу та Українській державі; демократизму, гуманізму і соціальної справедливості; верховенства права, що забезпечує авторитет прав і свобод людини і громадянина; професіоналізму, ініціативності, чесності, відданості справі; персональної відповідальності за виконання посадових повноважень і дотримання службової дисципліни; політичної неупередженості; відкритості, гласності та контрольованості.

 

Поведінка працівників суду має відповідати очікуванням громадськості й забезпечувати довіру суспільства та громадян до держави, сприяти реалізації прав і свобод людини і громадянина, визначених Конституцією і законами України.

 

Працівники суду мають дбати про позитивний імідж та авторитет місцевого суду, дорожити своїм ім'ям та статусом.

 

Обов'язком кожного працівника є сумлінна праця, додержання трудової дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці, бережливе відношення до ввіреного майна.

 

Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, застосуванням методів переконання, а також заохоченням за сумлінну працю.

 

2. Порядок прийому і звільнення працівників

Селидівського міського суду Донецької області

 

2.1. Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу в організації.

 

Призначення, переміщення та звільнення працівників Селидівського міського суду здійснюється:

суддів - Президентом України на підставі подання Вищої ради юстиції, а у разі безстрокового обрання — Верховною Радою України;

голови і заступника голови – Вищою радою юстиції за поданням відповідної ради суддів;

працівників суду – керівником апарату суду.

 

Прийняття на державну службу в Селидівський міський суд здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України. Прийняття на державну службу, просування по ній службовців, стимулювання їх праці, вирішення інших питань, пов'язаних із службою, проводиться відповідно до категорій посад службовців, а також згідно з рангами, які їм присвоюються.

 

При прийнятті на державну службу для спеціалістів може встановлюватися випробування терміном до шести місяців.

 

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей особа, яка претендує на посаду державного службовця, може проводитись стажування терміном до двох місяців.               

 

2.2. Влаштовуючись на роботу,  громадянин зобов'язаний пред'явити:

паспорт або свідоцтво про народження (пред'являють неповнолітні);

трудову книжку, оформлену в установленому порядку; особи, які вперше шукають роботу і не мають трудової книжки, повинні пред'явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку, довідку про останнє заняття, видану за місцем проживання відповідною житлово-експлуатаційною організацією; Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і збройних Сил держав-учасниць СНД, пред'являють військовий квиток;

документ про освіту (якщо робота вимагає спеціальної освіти або спеціальної підготовки;

інші документи (характеристику, довідку про стан здоров'я, декларацію про доходи та ін.), якщо їх надання передбачено законодавством.

 

Прийом на роботу без надання зазначених документів не допускається.

 

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну належність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено законодавством.

 

2.3. Прийняття працівника на роботу оформляється виданням наказу, в якому зазначається: прізвище, ім'я, по батькові працівника, посада, місце роботи, умови оплати праці, початок роботи.

 

В окремих випадках в наказі про прийняття працівника на роботу можуть бути зумовлені додаткові умови, а саме: випробування з метою перевірки відповідності працівника дорученій роботі; строки трудового договору; тривалість робочого часу, якщо трудовий договір укладено на неповний робочий день чи тиждень.

 

З наказом, після його підписання керівником установи, ознайомлюють працівника під розпис.

 

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи.

 

2.4. До початку роботи за укладеним трудовим договором адміністрація суду зобов'язана:

 

1) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства;

 

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку,  Загальними правилами поведінки державного службовця та Правилами поведінки працівника суду;

 

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

 

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

 

2.5. На всіх працівників, що пропрацювали в суді понад 5 днів, ведуться трудові книжки в порядку, визначеному Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників.

 

2.6. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених законодавством.

 

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію суду за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом 1 групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), адміністрація суду повинна розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

 

Після закінчення строку попередження працівник має право припинити роботу, а адміністрація суду зобовязана видати працівнику трудову книжку і провести з ним остаточний розрахунок.

 

Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання договору, адміністрація суду не вправі звільняти його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

 

За згодою між працівником і керівництвом трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення.

 

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо адміністрація суду не виконує законодавство про працю, умови трудового договору.

 

Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації суду здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства про працю.

 

Строковий трудовий договір (пункти два і три ст.23 КЗпП України) підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення керівництвом законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статті 38 КЗпП України.

 

2.7. Перед розірванням трудового договору працівник зобов'язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, повернути всі документи та літературу.

 

2.8. В день звільнення адміністрація повинна видати працівнику його трудову книжку із занесеним до неї записом про звільнення та здійснити з ним остаточний розрахунок. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні провадитись у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт закону.

 

Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

2.9. Розірвання (припинення) трудового договору з працівником оформлюється наказом.

 

3. Основні обов'язки працівників

Селидівського міського суду Донецької області

 

3.1. Працівники Селидівського міського суду при виконанні службових обов'язків повинні діяти на підставі, в обсязі та у спосіб, які передбачені Конституцією України, інших актів законодавства України, а також укладеними в установленому порядку ратифікованими міжнародними договорами України, на засадах чесності, справедливості, відповідальності, відкритості й прозорості.

 

Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийняті у межах їх повноважень, що не суперечать закону, є на відповідній території також обов'язковими до виконання працівниками суду.

 

3.2. Працівники повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи.

 

Працівники мають виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій.

 

Працівники повинні шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не попускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби.

 

Працівники суду мають з належною повагою ставитись до прав, обов'язків та законних інтересів громадян, їх об'єднань, а також юридичних осіб, не повинні проявляти свавілля або байдужості до їхніх правовірних дій та вимог, не допускати прояви бюрократизму, нестриманість у висловлюваннях або іншим чином, поводитися у такий спосіб, що дискредитує орган державної влади або ганьбить репутацію працівника суду.

 

Працівники суду мають виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанування та дотримання народних звичаїв і національних традицій, установленого протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій, іноземних установ та іноземців.

 

При виконанні своїх повноважень працівники суду мають забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які їм доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно.

 

Працівники суду повинні постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти.

 

Працівники суду зобов'язані своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників.

 

Працівники суду повинні діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, працівники суду зобов'язані невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівнику, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу.

 

Працівники суду не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню органів державної влади.

 

Працівникам суду забороняється розголошувати довірену їм державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України "Про інформацію" та "Про державну таємницю" у тому числі й після залишення ними служби, а також використовувати таку інформацію для власного інтересу або інтересу інших осіб шляхом порад чи рекомендацій. У той же час працівники суду не повинні приховувати від громадян факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки людей, крім випадків заборони розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, вичерпний перелік яких визначений законом, а також завдавати шкоди державній інформаційній політиці, суб'єктам інформаційних відносин шляхом ухилення чи утримання від вжиття заходів щодо охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.

 

3.3. Працівники суду повинні на вимогу заявляти про наявність чи відсутність у нього конфлікту інтересів.

 

Конфлікт інтересів випливає із ситуації, коли працівник має приватний інтерес, тобто переваги для нього або його родини, близьких родичів, друзів чи осіб та організацій, з якими він має або мав спільні ділові чи політичні інтереси, що впливає або може впливати на неупереджене та об'єктивне виконання службових обов'язків.

 

Будь-який з таких конфліктів має бути вирішений до прийняття на службу чи призначення на нову посаду.

 

3.4. Працівники суду повинні суворо дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством та Законом України "Про державну службу", уникати дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати їх в корупції. Своєю поведінкою вони мають продемонструвати, що не терплять будь-яких проявів корупції, відмітають пропозиції про незаконні послуги, чітко розмежовують службу і приватне життя, при найменших ознаках корумпованої поведінки інформують свого керівника або державний орган вищого рівня.

 

3.5. Працівники суду відповідно до Законів України "Про державну службу" не мають права:

 

- сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам у провадженні ними підприємницької діяльності, а також в отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг з метою одержання за це для себе, своїх родичів або інших осіб матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;

 

- займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, в якому він працює, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики);

 

- входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств, організацій, спілок, об'єднань, що провадять підприємницьку діяльність;

 

- відмовляти фізичним і юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, навмисне затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію;

 

- відмовляти у видачі або затримувати підготовку та видачу фізичним або юридичним особам передбачених законодавством довідок, посвідчень, інших документів;

 

- вимагати чи приймати від фізичних і юридичних осіб подарунки, послуги чи будь-які інші переваги, які є чи можуть виглядати як винагорода за рішення чи дії, які належать до його службових обов'язків;

 

- сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам у проведенні ними зовнішньоекономічної, кредитно-банківської та іншої діяльності з метою одержання за це для себе, своїх родичів або інших осіб матеріальних благ, послуг, пільг чи інших переваг;

 

- неправомірно втручатися, використовуючи своє службове становище, у діяльність інших органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень;

 

- надавати незаконні переваги фізичним або юридичним особам під час підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи рішень.

 

3.6. Працівники суду зобов'язані декларувати свої доходи та доходи своєї сім'ї в порядку та у строки, визначені законодавством України; ретельно виконувати свої громадянські обов'язки, у тому числі фінансові зобов'язання в порядку і розмірах, установлених законом.

 

3.7. Працівники суду зобов'язані утримуватися від виконання іншої дозволеної законом роботи, якщо вона заважає їм належним чином виконувати свої повноваження або якій вони повинні приділяти увагу протягом свого робочого часу.

 

3.8. Коло обов'язків, які виконує кожний працівник за своєю посадою, визначається Законом України "Про судоустрій і статус суддів", Інструкцією з діловодства, посадовими інструкціями кожного працівника, що затверджуються керівництвом суду.

 

4. Основні обов'язки адміністрації

 

4.1. Адміністрація Селидівського міського суду зобов'язана:

 

а) правильно організовувати працю працівників суду, щоб кожний працівник працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, був забезпечений роботою протягом всього робочого дня, забезпечити здорові і безпечні умови праці, справний стан обладнання, а також нормативний запас матеріалів, необхідних для роботи;

 

б) своєчасно доводити до працівників суду планові завдання, забезпечувати їх виконання з найменшими витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;

 

в ) забезпечувати суворе дотримання трудової і виробничої дисципліни, постійно здійснювати організаційну, економічну і виховну роботу, направлену на її зміцнення, усунення втрати робочого часу, раціональне використання трудових ресурсів; застосовувати засоби впливу до порушників трудової дисципліни;

 

г) неухильно дотримуватися законодавства про працю і правил охорони праці; покращувати умови праці, забезпечувати належне технічне обладнання всіх робочих місць і створювати на них умови праці, які відповідають правилам по охороні праці;

 

д) приймати необхідні засоби по профілактиці виробничого травматизму, професійних і інших захворювань працівників;

 

е) постійно контролювати знання і дотримання працівниками всіх вимог інструкцій по техніці безпеки, питань протипожежної безпеки;

 

є) забезпечувати систематичне підвищення професійного рівня та ділової кваліфікації працівників суду і рівня їх правових знань.

 

5. Робочий час і його використання

 

5.1. Для працівників Селидівського міського суду встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - субота і неділя. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень (за винятком працівників віком до 18 років та інших категорій працівників, передбачених чинним законодавством).

 

5.2. Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку і харчування встановлюється наступна:

 

 

З понеділка по четвер:

Пятниця:

Початок роботи

8 год. 00 хв.

8 год. 00 хв.

перерва

з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.

з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.

Закінчення роботи

17 год. 00 хв.

15 год. 45 хв.

Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73 КЗпП України) тривалість робочого дня з 40 - годинним робочим тижнем скорочується на одну годину.

За рішенням керівника окремим працівникам може встановлюватися гнучкий графік роботи на умовах та в порядку передбачених законодавством.

5.3. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники зобов'язані за розпорядженням керівництва з'явитися на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства..

На бажання працівника, який працював у вихідний, святковий або неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

 Працівникам, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу", робота понад встановлену тривалість робочого часу оплачується відповідно до статті 106 КЗпП України.

 

За рішенням керівника суду працівники можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається працівнику у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

 

5.4. Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відзивати та знімати з роботи для виконання громадських обов'язків і проведення різних заходів, не пов'язаних із виробничою діяльністю.

 

5.5. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється адміністрацією з урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи суду і сприятливих умов для відпочинку працівників суду. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників суду.

 

6. Заохочення за успіхи в роботі

 

6.1. Заохочення застосовуються адміністрацією суду, Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Донецькій області. Заохочення оголошуються наказом в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників у відповідності з правилами їх ведення.

 

6.2. 3а зразкове виконання трудових обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, інші успіхи у праці до працівників застосовуються такі заохочення:

оголошення подяки;

надання грошової премії;

нагородження Почесною грамотою і цінними подарунками.

 

За виконання особливо відповідальних завдань, працівнику, на якого поширюється дія Закону України "Про державну службу", може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад.

 

Працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги та пільги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

 

За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи до заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками і до присвоєння почесних звань і звання кращого працівника за даною професією.

 

7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

 

7.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання без поважних причин працівником покладених на нього трудових та службових обов’язків, порушення державним службовцем обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного чи громадського стягнення, а також застосування інших заходів, передбачених чинним законодавством.

 

7.2. 3а порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з заходів стягнення:

- догана;

- звільнення.

 

Крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України (наведені вище), до державних службовців Селидівського міського суду за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

-         попередження про неповну службову відповідальність;

-         затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

 

7.3. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надане право прийняття на роботу працівника.

 

7.4. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

 

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

 

До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація суду повинна витребувати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

 

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

 

При обранні виду стягнення адміністрація суду повинна враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

 

Стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

 

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

 

7.5. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

 

Протягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

8. Порядок вирішення трудових спорів

 

8.1. Трудові спори, що виникають між працівником і керівництвом, розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.