flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                    Протокол загальних зборів суддів

                                                  та працівників апарату

                                                                              Селидівського суду Донецької області

                                                                №  19    від  04 червня 2018 року

 

                                                                                   

ПРАВИЛА 


внутрішнього службового розпорядку

Селидівського міського суду Донецької області

 

 1. Загальні положення

       1.1. Правила внутрішнього службового розпорядку Селидівського міського  суду Донецької області (далі – Правила) розроблені відповідно до вимог ст. 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про відпустки», Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016  № 50, інших нормативно-правових актів.

1.2. Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку режим роботи, умови перебування  державних службовців, працівників патронатної служби, службовців, робітників Селидівського міського суду Донецької області (далі – працівники апарата суду), суддів  в суді та забезпечення раціонального використання їх робочого часу і запроваджуються з метою забезпечення якісного виконання завдань, покладених на  вдосконалення організації праці та підвищення її ефективності, а також зміцнення трудової дисципліни.

1.3. Правила внутрішнього службового розпорядку Селидівського міського суду Донецької області ( далі – Суд) затверджуються загальними зборами суддів та  працівників апарата Суду за поданням керівника апарата суду   на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 р.№ 50.

1.4. Правила внутрішнього службового розпорядку Суду є обв’язковими та  доводяться до відома всіх працівників апарата Суду, які працюють у Суді, під підпис.

 1. 2. Загальні правила етичної поведінки в Суді

2.1. Працівники апарата Суду повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2.2. Працівники апарата Суду у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

2.3. Працівники апарата Суду повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

2.4. Працівники апарата Суду під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 1. Порядок прийняття та звільнення працівників апаратаСуду

    3.1. Порядок прийняття на державну службу і припинення державної служби державних службовців Суду визначається Законами України «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів» та Кодексом законів про працю України.

 3.1.1.Призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарата Суду та його заступника здійснюється головою територіального управління Державної судової адміністрації України за поданням голови Суду відповідно до положень статей Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про державну службу», Кодексу законів про працю України.

        3.1.2. Прийняття на державну службу здійснюється на конкурсній основі відповідно до Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, затвердженого рішенням  Вищої ради правосуддя.

         3.1.3 При прийнятті на державну службу кандидат зобов'язаний подати такі документи:

     – копію паспорта громадянина України;

     – трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

     – копію (копії) документа (документів) про освіту;

     – документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті);

      – військовий квиток (за наявності) та його копію;

     – заповнену особову картку державного службовця встановленого зразка з відповідними додатками та дві фотокартки розміром 3x4 або 4x6 сантиметрів;

      – декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

      – оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

     – документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації та їх копії (при наявності);

      –  письмову заяву про участь у конкурсі;

     – письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надають згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

          Усі копії документів подаються разом з оригіналами і завіряються консультантом суду ( з управління персоналом), після чого оригінали повертаються кандидатові.

         3.1.4. З метою перевірки професійного рівня і ділових якостей держаного службовця апарата Суду при прийнятті на роботу може встановлюватися випробування строком до шести місяців.

      При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим.

        3.1.5. Особи, які призначаються на посаду державного службовця вперше, приймають Присягу державного службовця відповідно до ст. 36 Закону України «Про державну службу».

        3.2.1. При прийнятті на роботу до апарата Суду працівників, посади яких не належать до посад державних службовців, конкурс не проводиться.

        3.2.2. Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарата Суду за поданням судді відповідно до Кодексу законів про працю України, Положення про помічника судді.

         До подання кандидатом на посаду помічника судді додаються:

 -  заява про призначення на посаду;

  - копія сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

  -  копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

  - копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

  -  копія посвідчення про вільне володіння державною мовою;

  - копія трудової книжки, послужного списку (за наявності);

  - особова картка зазначеного зразку, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних) або копія посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників); копія документів про надані пільги (за наявності);

  - згода на обробку персональних даних.

        Усі копії документів подаються разом з оригіналами і завіряються консультантом суду ( з управління персоналом), після чого оригінали повертаються кандидатові.

        3.3. Призначення, переведення та звільнення працівників апарата  Суду оформлюється наказом керівника апарата Суду, який доводиться до відома працівника під підпис.

       3.4. Призначеного або переведеного в установленому порядку на іншу роботу працівника апарата  Суду в день виходу на роботу, консультант суду ( з управління персоналом) зобов'язаний ознайомити з цими Правилами та посадовою інструкцією під підпис, провести інструктаж з питань техніки безпеки, протипожежної охорони, інших вимог з охорони праці, ознайомити з відповідними правилами під підпис.

         3.5. Записи про призначення, переведення та заохочення працівника апарата Суду заносяться до трудової книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях. Трудові книжки працівників апарата Суду зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на консультанта суду ( з управління персоналом) або особу, яка виконує його обов’язки .

         3.6. У день звільнення працівника апарата Суду консультант суду ( з управління персоналом) зобов'язані видати працівникові трудову книжку із внесеним до неї записом про звільнення. Днем звільнення працівника вважається останній день його роботи в апараті Суду. Припинення трудового договору з працівником апарата Суду оформлюється наказом керівника апарата Суду.

         3.7. Перед звільненням, працівник апарата Суду зобов'язаний у повному обсязі повернути одержані ним матеріальні цінності, службове посвідчення, передати всі службові документи іншій особі, визначеній головою Суду та керівником апарата Суду і оформити відповідний акт.

 

 1. Права та обов'язки працівників апарата Суду

     4.1. Працівники апарата Суду мають право:

     – брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

     – на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

     – на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, відповідно до чинного законодавства;  

     –  на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

     – на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання посадових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

     – на захист своїх законних прав та інтересів у вищих державних органах і в судовому порядку.

      Працівники апарата Суду мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

     4.2. Працівники апарата Суду зобов'язані:

     – дотримуватися Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», інших актів чинного законодавства України, Положення про апарат Суду, цих Правил та посадових інструкцій.

     – не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

     – сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, виявляти ініціативу, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

     –  своєчасно і повно виконувати рішення органів державної влади або посадових осіб, розпорядження та вказівки голови Суду та керівника апарата Суду;

     – діяти в межах своїх повноважень;

     – шанобливо ставитися до громадян, керівників та співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

     – не допускати розголошення конфіденційної та особистої інформації в т.ч. про громадян, що стала їм відома під час виконання посадових обов'язків, а також іншої інформації, яка відповідно до чинного законодавства України не підлягає розголошенню;

     – забезпечувати збереження майна Суду, ефективно використовувати обладнання, економно витрачати матеріали, електроенергію та інші ресурси (цінності);

     – постійно підвищувати свій професійний, інтелектуальний і культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

     – дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки;

    – дотримуватися ділового стилю одягу, який вирізняється офіційністю, стриманістю та охайністю.

     –  у разі виникнення  сумніву щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення державний службовець повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати такий наказ (розпорядження), доручення. Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження), доручення зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня або орган вищого рівня.

       Обсяг конкретних обов'язків кожного працівника апарата Суду визначається відповідними положеннями та посадовими інструкціями, затвердженими керівником апарата в установленому порядку.

 

 1. Обов'язки керівництва апарата суду

     5.1. Керівництво апарата суду зобов'язане:

     – неухильно дотримуватися вимог чинного трудового законодавства України;

     – при прийнятті на роботу працівників апарата Суду роз'яснити їм права і обов'язки, проінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

     – затвердити чітко визначений обсяг посадових обов’язків за посадою кожного працівника апарата Суду;

     – визначити робоче місце та забезпечити необхідними для роботи засобами;

     – забезпечити здорові та безпечні умови праці;

     –  контролювати дотримання працівниками апарата Суду вимог чинного законодавства України, цих Правил, вживати щодо порушників дисципліни заходів дисциплінарного впливу (накладати стягнення);

     – постійно вдосконалювати організацію роботи Суду, забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників апарата Суду;

     – створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу, а також активність працівників апарата Суду;

     – сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників апарата Суду. Забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки працівників апарата Суду.

 

 1. 6. Робочий час і час відпочинку працівників апарата Суду

6.1. У Селидівському міському суді, встановлюється п’ятиденний робочий тиждень  з двома вихідними суботою і неділею. Тривалість робочого часу працівника апарата суду становить 40 годин на тиждень (за винятком працівників віком до 18 років та інших категорій працівників, передбачених чинним законодавством).

6.2. Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку і харчування встановлюються такі:

Початок роботи

Понеділок  - четвер

П’ятниця

08. 00 год.

08. 00 год

Перерва

12. 00 год. до 12 год. 45хв.

12. 00 год. до 12 год. 45хв.

Закінчення роботи

17.00 год.

15 год. 45 хв.

    Перерва не включається в робочий час, і працівник апарата суду може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

        6.3. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.       

        6.4. Для виконання невідкладних завдань  та для розгляду кримінальних проваджень, які розглядаються слідчими суддями у неробочий час (вихідні і святкові дні) і надурочний час, судді та працівники апарата  Суду можуть залучатися до роботи у вихідні, святкові, неробочі дні та понад установлену тривалість робочого дня за наказом  голови Суду та керівника апарата Суду, з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

      6.5. За наявності поважних причин, перелік яких передбачено ст. 56 Кодексу законів про працю України, за заявою працівника апарата  Суду як при прийнятті на роботу, так і згодом може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Установлення працівнику апарата Суду неповного робочого дня або неповного робочого тижня з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу оформлюється наказом керівника апарата Суду.

      6.5. Працівникам апарата Суду надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

       6.5.1. Щорічна основна відпустка надається державним службовцям Суду тривалістю 30 календарних днів із виплатою грошової допомоги для оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати.      

       За кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби державним службовцям Суду надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.

       6.5.2. Щорічна основна відпустка надається працівникам апарата Суду тривалістю не менше 24 календарних днів з виплатою грошової допомоги для оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати згідно діючого законодавства.

        6.6.  Щорічна відпустка може бути використана частинами за умови, якщо безперервна її частина становить не менше 14 календарних днів.

  6.7. Працівникам апарата Суду надаються також інші щорічні додаткові відпустки згідно з чинним законодавством України (соціальні, творчі, у зв'язку з навчанням тощо).

  6.7.1. Помічнику судді надається щорічна додаткова відпустка за  попередній календарний робочий рік відповідно до обліку робочого часу за особливий характер праці, пов'язаної з роботою на персональному комп’ютері, тривалістю до 4 календарних дні.

     До стажу роботи, який дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, пов'язаної з роботою на персональному комп'ютері, зараховуються:

     - час фактичної роботи з особливим характером праці, пов'язаної з роботою на персональному комп'ютері, який складає більше половини тривалості робочого дня;

    - час щорічної основної відпустки та час щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, пов'язаної з роботою на персональному комп'ютері, який припадає на робочі дні.

      6.8. Черговість надання відпусток працівникам апарата Суду визначається графіком, який затверджується керівником апарата Суду  на кожен календарний рік не пізніше 20 грудня та доводиться до відома всіх працівників апарата Суду. Графік відпусток складається з урахуванням необхідності забезпечення належної роботи суду і створення сприятливих умов для відпочинку працівників.

        6.9. Надання відпусток працівникам апарата Суду оформлюється на підставі наказу керівника аппарата Суду.

         6.10. Для виконання невідкладного завдання, про яке не було і не могло бути відомо під час надання щорічної відпустки, за умови неможливості виконання такого завдання іншою уповноваженою на це особою, на підставі обґрунтованого подання безпосереднього керівника, за рішенням голови Суду або керівника апарата Суду працівники апарата Суду можуть бути відкликані з відпустки. Невикористана частина відпустки у такому випадку надається працівникам апарата Суду за його заявою в будь-який інший час відповідного року або приєднується до відпустки у наступному році.

 

 

 

 1. Порядок повідомлення

 працівником апарата Суду про свою відсутність

      7.1. Працівник апарата Суду повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

      7.2. У разі недотримання працівником апарата Суду вимог підпункту 7.1. цього розділу складається акт про відсутність працівника на робочому місці.

      7.3. Відсутність працівника апарата Суду на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин вважається прогулом.

       7.3.1. У разі ненадання державним службовцем Суду у письмовому поясненні на ім’я керівника апарата Суду доказів поважності причини своєї відсутності на роботі, є підставою для проведення службового розслідування та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

      7.3.2. У разі ненадання працівником апарата Суду у письмовому поясненні на ім’я керівника апарата Суду доказів поважності причини своєї відсутності на роботі, є підставою для проведення перевірки та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

      7.4. Залишення із службових питань робочого місця в робочий час працівниками апарата Суду можливе з дозволу керівника апарата Суду або його заступника, а помічниками суддів – з дозволу суддів, яким вони безпосередньо підпорядковані, та з обов’язковим доведенням до відома керівника апарата Суду або його заступника або консультант суду ( з управління персоналом).

 

 1. Перебування працівників апарата Суду в Суді

 у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

           8.1. Для виконання невідкладних завдань  та для розгляду кримінальних проваджень, які розглядаються слідчими суддями у неробочий час (вихідні і святкові дні) і надурочний час, судді та працівники апарата  Суду можуть залучатися до роботи з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

          8.2. У зв’язку із службовою необхідністю судді працівники апарата  Суду можуть перебувати у приміщенні Суду  у вихідні, святкові, неробочі дні та понад установлену тривалість робочого часу відповідно до графіку чергувань, затвердженим наказом голови Суду та керівника апарата Суду.

У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник апарата суду, його посада, місце, дата чергування.

 8.3. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника апарта Суду, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування, консультантом суду (по роботі з персоналом) в установленому порядку вносяться відповідні зміни до такого графіка.

 8.4.Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

За роботу в зазначені дні (час) працівникам апарата Суду протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників Суду.

8.5. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

 1. Відповідальність працівників апарата Суду

за порушення трудової дисципліни

        9.1. За порушення передбаченої цими Правилами трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, допущення інших негативних вчинків  працівники апарата Суду можуть бути притягнені до дисциплінарної відповідальності.

       9.2. У разі недотримання працівником апарата  Суду правил внутрішнього службового розпорядку керівник апарата Суду може обмежитись зауваженням.

      9.3. За порушення трудової дисципліни, невиконання чи неналежне виконання службових обов`язків, вчинення дій, які шкодять авторитету державної служби або дискредитують судову гілку влади, а також за прогул без поважних причин  до працівника апарата Суду може бути застосоване стягнення у вигляді догани або звільнення.

      9.4. До державного службовця дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення, може бути застосоване лише у разі вчинення дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 1,3,7-11,13,14 частини другої статті 65 Закону України «Про державну службу», а також систематичного (повторного протягом року) прогулу без поважних причин.

     9.5. Крім того, за порушення правил етичної поведінки державних службовців та невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця, а також вчинення систематично (повторно протягом року) дій, що шкодять авторитету державної служби та неналежного виконання посадових обов`язків до державного службовця Суду може застосовуватися попередження про неповну службову відповідність.

      9.6. Для здійснення дисциплінарного провадження відносно державних службовців Суду з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку в Суді утворюється дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ, яка діє в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про державну службу».

 

 1. Порядок доведення до відома працівників апарата Суду

нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

10.1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома працівників апарата Суду шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис працівника апарата Суду (у тому числі як відповідального виконавця) на документі або у листі ознайомлення з відповідним службовим документом.

 

11.Дотримання працівниками апарата Суду

загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

11.1. Керівник апарата Суду та Голова Суду зобов’язані забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки здійснює особа, на яку керівником апарата Суду покладені відповідні функції.

11.2. Працівники апарату Суду повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

11.3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками апарату Суду, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

11.4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Суді відповідає визначена керівником апарату Суду відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 1. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна

працівниками апарата Суду.

 12.1. Працівник апарата Суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій керівником апарата Суду особі. Уповноважена особа зобов’язана перевірити та прийняти справи і майно.

12.2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, та працівником апарата Суду, який звільняється чи переводиться на іншу посаду.

Один примірник акта видається працівнику апарата Суду, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника.